Beveiliging en Privacy

Bandstra Speciaal Rekenadvies is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief  goede toetsen en oefenmiddelen, die verschillende producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs en leerlingenbegeleiding, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

Bandstra Speciaal Rekenadvies  onderschrijft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0. en staat geregistreerd als deelnemer.

In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen toets- en oefeninstrumenten worden verwerkt.

Bandstra Speciaal Rekenadvies  is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkers-overeenkomst van Bandstra Speciaal Rekenadvies .

In de Privacy Bijsluiter (zie bijlage bij de verwerkers-overeenkomst) richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze toets- en oefeninstrumenten en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan Bandstra Speciaal Rekenadvies  om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt het model verwerkers-overeenkomst 3.0, met de specifieke bijlagen van de Bareka Online Rekentoetsen downloaden.

In de Privacybijsluiter (Bijlage 1) wordt een beschrijving gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.
In de Beveiligingsbijlage (Bijlage 2) wordt omschreven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen er worden getroffen.

Via een mail naar info@bareka.nl kunt u een getekend exemplaar van  verwerkers-overeenkomst 3.0, met de specifieke bijlagen aanvragen.

In de mail vermeldt u: de naam + rechtsvorm van de onderwijsinstelling, het BRIN-nummer, het adres, postcode en plaats, en de naam en functie van de vertegenwoordiger van de Onderwijsinstelling.

Bareka Online Rekentoetsen en privacy:

  • Zowel toets- als oefendeel vinden plaats in een door SSL beveiligde omgeving
  • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen
  • Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy wordt gehanteerd
  • Privacystatement volgens het convenant
  • Verwerkers-overeenkomst volgens het convenant
  • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen