Toetswijzers

Toets-wijzers voor PO en VO

De Bareka Online Rekentoetsen bestaan uit verschillende toetsen, die kunnen worden gebruikt in het PO, VO en MBO.

De toets-wijzer biedt ondersteuning bij de keuze van de juiste toetsen voor elk niveau.

De Toets-wijzers voor het basisonderwijs geven, gekoppeld aan de periode (bijv. bao M4-E4) waarin de afname plaatsvindt, aan welke toetsen u kunt gebruiken. De Toets-wijzer voor gebruik in het VO en MBO geeft per functioneringsniveau (bijv. FN M7) aan welke toetsen u kunt gebruiken.

Deze uitgebreide Toets-wijzers PO kunt u vinden bij “Downloads“,

De Toets-wijzers voor het V.O. en MBO kunt u ook vinden bij “Downloads

Hieronder nog een korte toelichting op het gebruik per gebruikerscontext (PO / RT / VO / MBO)

In deze fase hebben de Bareka Online Rekentoetsen een preventieve functie.

De nadruk ligt op vroegtijdige signalering van automatiseringsproblemen en gerichte oefening van de automatisering van de cruciale ‘speedsteentjes’.

In de groepen 3 t/m 5 worden in ieder geval de speedtoetsen afgenomen. De reguliere toetsen van methode en/of leerlingvolgsysteem geven vaak wel een beeld van de beheersing van de sommen (power), maar onvoldoende van de automatisering (speed) van de rekendrempels. Daardoor worden tekorten in de automatisering vaak in een later stadium ontdekt.

Door de afname van de speedtoetsen kan men direct gerichte interventies uitvoeren, waardoor rekenproblemen in een later stadium worden voorkomen. Het heeft dus een belangrijke preventieve werking. Daarom begint de analyse bij de speed.

De mate van beheersing (power) kan men bepalen op basis van de reguliere toetsen van methode en/of leerlingvolgsysteem, maar aan de hand van de powertoetsen wordt direct duidelijk, wat de evt. gevolgen zijn van een gebrekkige speed in de lagen erboven in het rekenmuurtje.

In deze fase hebben de Bareka Online Rekentoetsen een meer curatieve functie.

De Bareka Online Rekentoetsen geven handvatten voor het gericht oefenen van de automatisering en het aanpakken van hiaten in het hoofdrekenen.

Gedurende het traject in groep 6 t/m 8 worden de speedtoetsen en bij de risicoleerlingen ook de powertoetsen afgenomen. De reguliere toetsen van methode en/of leerlingvolgsysteem brengen in de bovenbouw de beheersing van de sommen tot 100 (power) vaak niet meer expliciet in beeld. Ook de automatisering (speed) van de basiskennis wordt in de bovenbouw vaak niet meer in kaart gebracht. Daardoor worden tekorten in de automatisering vaak niet onderkend, met alle gevolgen van dien voor de rekenontwikkeling.

Door de afname van de power en speedtoetsen kan men direct gerichte interventies uitvoeren, waardoor verergering van rekenproblemen, in een later stadium worden voorkomen. In de bovenbouw gaat het om de vroegtijdige signalering van een stagnerende ontwikkeling van het hoofdrekenen op het niveau van groep 6 t/m 8. Het gaat daarbij o.a. om het kunnen toepassen van de basiskennis bij het hoofdrekenen met grotere getallen en bij vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten en kommagetallen.

Bij gebruik binnen een RT-praktijk hebben de Bareka Online Rekentoetsen meestal een curatieve functie.

De toets geeft handvatten voor het gericht oefenen van de automatisering en het aanpakken van hiaten in het hoofdrekenen.

Door de afname van de power- en speedtoetsen kan men direct gerichte interventies uitvoeren, waardoor verergering van rekenproblemen wordt voorkomen. De analyse begint bij het rekenmuurtje van de leerling en de “Power en Speedkaart”.

Verdere aanwijzingen voor het gebruik van het programma bij het diagnostisch rekengesprek is te vinden bij Downloads: Werkwijze Rekengesprek

In het Voortgezet Onderwijs hebben de Bareka Online Rekentoetsen een curatieve functie.

Bij de start van het VO (VMBO of PrO) wordt gestart met de afname van één van de standaard Power en Speedtoetsen. Welke toets daarvoor wordt gekozen, is afhankelijk van het ingeschatte Functioneringsniveau van de leerling(en).

De speedtoetsen geven een beeld van de mate waarin de basisvaardigheden  voldoende geautomatiseerd zijn.

In het VO gaat het om de signalering van hiaten in de ontwikkeling van het hoofdrekenen. Het gaat daarbij om het kunnen toepassen van de basiskennis bij het hoofdrekenen met grotere getallen en o.a. bij vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten en kommagetallen. Dit zijn ook weer vaardigheden, die bij andere vakken worden gebruikt.

In het MBO hebben de Bareka Online Rekentoetsen een curatieve functie.

Bij de start van het MBO kan de complete Powertoets worden afgenomen, evt aangevuld met een aangepaste Speedtoets, bijv. t.a.v. de tafels en deeltafels. Er kan ook worden gekozen voor de standaard toetsen, gekoppeld aan (een inschatting van) het functioneringsniveau.

De speedtoetsen geven een beeld van de mate waarin de basisvaardigheden  voldoende geautomatiseerd zijn.

In het MBO gaat het om de signalering van hiaten in de ontwikkeling van het hoofdrekenen. Het gaat daarbij om het kunnen toepassen van de basiskennis bij het hoofdrekenen met grotere getallen en o.a. bij vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten en kommagetallen. Dit zijn ook weer vaardigheden, die bij andere vakken worden gebruikt.